การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:05โดยโรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลยโรงเรียนบ้านกกทอง โดยนายสุพจน์  นาเลาห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกทอง  มอบหมายครูประจำชั้นออกกำกับ ติดตาม  เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ DLTV    ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    โดยครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแจกใบงานทำที่บ้าน  รับฟังปัญหา  ชี้แนะแนวทาง  ทำความเข้าใจ  แก้ปัญหาร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน  ครู ผู้ปกครอง  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม  

Comments