https://sites.google.com/a/loei1.go.th/kokthong/home/Banner.jpg


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563         เมื่อวันที่  26  สิงหาคม 2563  โรงเรียนบ้านกกทอง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำป ...
    ส่ง 3 ก.ย. 2563 00:58 โดย โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย
  • การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านกกทอง โดยนายสุพจน์  นาเลาห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกทอง  มอบหมายครูประจำชั้นออกกำกับ ติดตาม  เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ DLTV    ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ...
    ส่ง 17 มิ.ย. 2563 02:05 โดย โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น