ข้อมูลการประเมิน ITA

 ข้อมูลทั่วไป
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q & A 
O9 Social Network


 การบริหารงาน
 O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 O12 รายงานการดำเนินงานประจำปี
 O13 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัตงาน
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานกา
รให้บริการ

 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 O17 E - Service

 การบริหารงบประมาณ
 O18 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ่างหรือการจัดหาพัสดุ
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 O24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O28 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริต
 O30 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนประจำปี
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 O41 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน                               กับผลประโยชน์ส่วนรวม
 O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 

หน้าเว็บย่อย (1): ข้อมูลทั่วไป
Comments