การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

รายการประเมิน     รูปแบบไฟล์
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที
        
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
        
05 ข้อมูลการติดต่อ           
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
       
07 ข่าวประชาสัมพันธ์         
08 Q & A              
09 Social  Network          
010 แผนดำเนินงานประจำปี    
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน    
012 รายงานการดำเนินงานประจำปี    
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ     
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     
016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ     
017 E-Service          
018 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี             
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน         
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี             
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ         
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      
024 รายงานผลการขัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี     
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล        
027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี      
029 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ      
030 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทุจริตและการพฤติมิชอบ                   
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี      
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น      
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม     
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร       
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร     
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต    
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร      
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน      
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี      
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      
043 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน