นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
วิธีการพัฒนา
          วิธีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น  ดำเนินการโดยการจัดกิจกรรม/ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา พัฒนาแผนการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การติดตาม ตรวจสอบ  "

Comments