ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

         โรงเรียนบ้านกกทอง  ตั้งอยู่บ้านกกทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยตั้งขึ้นเมื่อ พ.. ๒๔๘๓  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านกกทองเป็นสถานที่เรียน เปิดทำการสอนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-  ต่อมาเมื่อ พ.. ๒๕๐๗  ได้ย้ายจากศาลาวัดมาตั้งในที่ของโรงเรียนปัจจุบัน    ซึ่งจับจองโดย นายสวรรค์  กองมณี  ครูใหญ่ในขณะนั้น  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  ๔   หมู่บ้าน คือ   บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่  ๒  บ้านกกทอง หมู่ที่  ๓  บ้านกกทอง หมู่ที่  ๔ และบ้านสวนกล้วย หมู่ที่  ๕  ตำบลกกทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  มีเนื้อที่   ๑๓  ไร่   ๒  งาน  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ ประมาณ   ๒๕  กิโลเมตร 

        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกกทอง  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  รวม  ๑๑ ห้องเรียน   มีบุคลากรในสถานศึกษาจำนวน  ๑๗ คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน ๑ คน  คณะครู  จำนวน ๑๓ คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน  ๑ คน  พนักงานธุรการโรงเรียน  จำนวน  ๑  คน นักการภารโรงจำนวน ๑ คน และนักเรียน  จำนวน  ๑๕๕  คน 
Comments