โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่             
 

ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์  นาเลาห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
เกิดวันที่ : 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2505
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)
                       สาขาการบริหารการศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
E-mail :  supoch.nal@loei1.go.th
Telephone : 
095-651-9935บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Ċ
โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย,
17 มิ.ย. 2563 23:40
Comments