ข้อมูลทั่วไป

ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านกกทอง


วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านกกทอง

โรงเรียนบ้านกกทองเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียน  อย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน


ปรัชญา         “ คุณธรรมนำความรู้  เชิดชูประชาธิปไตย 

         พันธกิจ (Mission)

        1) จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        2) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาร่วมด้วยชุมชน

        3) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

        4) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

        5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดปรัชญา

 

เป้าประสงค์

1.   นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่สากล

2.  นักเรียนทุกคนมี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ

5.  โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล โดยความมีส่วนร่วมของชุมชน

6.  โรงเรียนเมืองเลยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ

ทางการศึกษาหลักธรรมมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   :  ยิ้มง่าย ไหว้สวย

 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกกทอง


           โรงเรียนบ้านกกทองได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจำนวน 4 มาตรฐาน  ดังนี้

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

               1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

               2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

               3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

               4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

               5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

               6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน


           1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

     1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

               2.  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

               3.  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

               4.  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

      1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

                2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                     1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

                     2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

                     3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

                     4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

               3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

               4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

               2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

               3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ


มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

      การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

Comments