กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ส.ค. 2562 01:44 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ ป.5.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 01:43 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา-แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 01:43 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ 18384_20180409163201.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 01:42 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ 18384_20180409163007.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 01:42 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ 18384_20180409162920.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 01:41 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา-ป.6.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 01:41 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา-ป.4.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 01:40 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตป.3.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 01:40 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตึกษา-ป.2.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
6 ส.ค. 2562 01:40 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตป.1.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
2 ส.ค. 2562 01:43 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
2 ส.ค. 2562 01:42 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ 1564735345359.jpg กับ หน้าแรก : HOME
2 ส.ค. 2562 01:22 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า การเทียบโอนผลการเรียน
2 ส.ค. 2562 01:22 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ ระเบียบโรงเรียนบ้านกกทองว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2558.pdf กับ การเทียบโอนผลการเรียน
2 ส.ค. 2562 01:21 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ระเบียบโรงเรียนบ้านกกทองว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2558.pdf จาก การเทียบโอนผลการเรียน
2 ส.ค. 2562 01:20 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า การวัดและประเมินผลการเรียน
2 ส.ค. 2562 01:20 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ ระเบียบโรงเรียนบ้านกกทองว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พ.ศ. 2558.pdf กับ การวัดและประเมินผลการเรียน
2 ส.ค. 2562 01:20 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ระเบียบโรงเรียนบ้านกกทองว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พ.ศ. 2558.pdf จาก การวัดและประเมินผลการเรียน
2 ส.ค. 2562 01:19 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
2 ส.ค. 2562 01:19 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ ระเบียบโรงเรียนบ้านกกทองว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน พ.ศ. 2558.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
2 ส.ค. 2562 01:19 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ระเบียบโรงเรียนบ้านกกทองว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน พ.ศ. 2558.pdf จาก การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
2 ส.ค. 2562 01:17 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
2 ส.ค. 2562 01:17 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย แนบ ระเบียบโรงเรียนบ้านกกทองว่าด้วยเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้ พ.ศ. 2549.pdf กับ เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
2 ส.ค. 2562 01:17 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ ระเบียบโรงเรียนบ้านกกทองว่าด้วยเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้ พ.ศ. 2549.pdf จาก เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
2 ส.ค. 2562 01:10 โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย กู้คืน หลักสูตรสถานศึกษา