วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน           
             โรงเรียนโรงเรียนบ้านกกทองเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
Comments